*หากข้อมูลในเล่มเกิดข้อผิดผลาดทางวิชาการจากการดำเนินการของฝ่ายจัดการประชุม ท่านสามารถแจ้งขอปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา 30 วัน (ที่ email : prrdi.rmutsv@gmail.com)   หลังจากนั้นทางผู้จัดการประชุมจะจัดส่ง flash drive card เล่ม proceeding ในรูปแบบ Digital fileไปยังท่านต่อไป. ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค. 61

 

  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding) : ระดับชาติ

  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding) : ระดับนานาชาติ

 

         
Trang play store app